Klauzula informacyjna

Administratorem Państwa danych jest jedna ze spółek z Grupy ECON – w zależności od tego, z którym podmiotem utrzymują Państwo relacje, prowadzą współpracę lub korespondencję. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych opisaliśmy w poniższych klauzulach informacyjnych. W celu uzyskania pełnych informacji prosimy o wybór odpowiedniej Spółki z poniższej listy:

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH DLA KONTRAHENTA

 1. W przypadku, gdy jesteś osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą  – kontrahentem Econ i przekazałeś swoje dane osobowe do Econ za pośrednictwem innego kanału komunikacji niż strony internetowe Econ dostępne pod adresem www.grupaecon.pl, Econ spełniając obowiązek z art. 13 ust. 1 - ust.  2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), niniejszym informuje, że:
  • Administratorem Twoich danych osobowych jest ECON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślęzoujście 5, 54-105 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106732, posiadającą numer REGON: 93196949900000 oraz numer NIP: 8971600095, kapitał zakładowy 50.000,00 zł w całości wpłacony (dalej: Administrator lub Econ). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail odo@grupaecon.pl.
  • Econ przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach:
  1. zawarcia i wykonania umowy oraz podejmowania działań na Twoje żądanie, poprzedzających zawarcie umowy, np. w celu przesyłania ofert – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w szczególności obowiązków wynikających z następujących przepisów prawa: podatkowego, rachunkowości, cywilnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  3. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią tj.: w celu zarządzania relacjami z klientem, w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w celu marketingu bezpośredniego o ile wcześniej wyraziłeś/łaś  zgodę na kontakt telefoniczny lub na kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, w celu przesyłania pocztą elektroniczną informacji o Twoich zobowiązaniach wobec ECON sp. z o.o., w celu przesyłania pocztą elektroniczną faktur, faktur korygujących oraz duplikatów ww. dokumentów o ile wcześniej wyraziłeś/łaś na to zgodę, w celu zapewnienia rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  • Administrator może przekazać Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym usługi: przewozowe (kurierom), pocztowe, dostawcom, biurom informacji gospodarczych, podmiotom świadczącym usługi udostępniania raportów gospodarczych o przedsiębiorcach, bankom, w którym Econ posiada rachunek bankowy w związku z przekazywaniem za jego pośrednictwem kwot na Twój rachunek w przypadku reklamacji, nadpłat, podmiotom świadczącym na rzecz Econ usługi: logistyczne, agencyjne, dystrybucyjne, usługi archiwizowania dokumentów, badania sprawozdań finansowych, informatyczne, doradztwa podatkowego, finansowego, biznesowego, prawnego, usługi marketingowe, podmiotom, którym Econ zleca prowadzenie działań windykacyjnych oraz pełnomocnikom procesowym reprezentującym Econ lub ww. podmioty, dostawcy usługi poczty elektronicznej
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane, w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu:
  1. zawarcia i wykonania umowy – do upływu okresu przedawnienia roszczeń,
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Econ – do upływu okresu przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  3. zarzadzania relacjami z klientem – tak długo jak pozostajesz w relacjach handlowych z Econ nie dłużej jednak niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu; 
  4. dochodzenia roszczeń – do momentu wyegzekwowania roszczenia lub przedawnienia, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
  5. obrony przed roszczeniami – do momentu wyegzekwowania roszczenia lub przedawnienia, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
  6. marketingu bezpośredniego – do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych w celu marketingu bezpośredniego lub wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
  7. w celu przesyłania pocztą elektroniczną informacji o Twoich zobowiązaniach wobec Econ – do czasu istnienia ww. zobowiązań,
  8. w celu przesyłania pocztą elektroniczną faktur, faktur korygujących oraz duplikatów ww. dokumentów – do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody,
  9. zapewnienia rozliczalności – przez czas wymagany przepisami prawa.
  • Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  • Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku odmowy podania przez Ciebie danych osobowych, Econ nie będzie mógł kontaktować się z Tobą w ramach podejmowania czynności poprzedzających zawarcie przez Ciebie umowy z Econ, nie będzie mógł kontaktować się z Tobą w celu wykonywania umowy zawartej przez Ciebie z Econ, nie będzie mógł kontaktować się z Tobą w celu przyjmowania i rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji, nie będzie mógł kontaktować się z Tobą w celu marketingu bezpośredniego o ile wcześniej wyraziłeś/łaś zgodę na kontakt telefoniczny lub na kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie będzie mógł przesyłać Tobie drogą elektroniczną faktur, faktur korygujących oraz duplikatów ww. dokumentów, nie będzie mógł przyjąć ustanowionego przez Ciebie zabezpieczenia wierzytelności.
 2. W przypadku, gdy Administrator pozyskał Twoje dane osobowe nie bezpośrednio od Ciebie, ECON, spełniając obowiązek z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), w uzupełnieniu informacji, o których mowa powyżej, z wyłączeniem ust. 7 powyżej, ponadto informuje, że: 
  • Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych pozyskanych nie bezpośrednio od Ciebie: adres do doręczeń, nr NIP, REGON, informacje na temat wiarygodności płatniczej, w szczególności terminowości regulowania przez Ciebie zobowiązań w stosunku do innych podmiotów gospodarczych.
  • Administrator pozyskał Twoje dane osobowe z rejestrów publicznych, tj. CEIDG, rejestr REGON, rejestr BDO, Twojej strony internetowej, biur informacji gospodarczej oraz podmiotów świadczących usługi udostępniania raportów gospodarczych o przedsiębiorcach, tj. Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A., ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław.
 3. Na podstawie art. 21 ust. 1 RODO masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Twoich danych osobowych, opartego na prawnie uzasadnionym interesie Econlub podmiotu trzeciego. 
 4. Na podstawie art. 21 ust. 2 RODO masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH DLA OSOBY (PRACOWNIKA, ZLECENIOBIORCY) DZIAŁAJĄCEJ W IMIENIU KONTRAHENTA ECON

 1. W przypadku, gdy jesteś osobą fizyczną – pracownikiem lub zleceniobiorcą kontrahenta Econ i przekazałeś swoje dane osobowe bezpośrednio Econ, Econ spełniając obowiązek z art. 13 ust. 1 - ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), niniejszym informuje, że:
  • Administratorem Twoich danych osobowych jest ECON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślęzoujście 5, 54-105 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106732, posiadającą numer REGON: 93196949900000 oraz numer NIP: 8971600095, kapitał zakładowy 50.000,00 zł w całości wpłacony (dalej: Administrator lub Econ). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail odo@grupaecon.pl.
  • Administrator przetwarza Twoje dane osobowe, w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, tj.: kontaktowania się z Tobą w ramach podejmowania czynności poprzedzających zawarcie przez  Twojego pracodawcę lub zleceniodawcę umowy z Administratorem, w celu kontaktowania się z Tobą w celu wykonywania umowy zawartej z Administratorem przez Twojego pracodawcę lub zleceniodawcę, w celu kontaktowania się z Tobą w celu przyjmowania i rozpatrywania reklamacji składanych przez Twojego pracodawcę lub zleceniodawcę, w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w relacji z Twoim pracodawcą lub zleceniobiorcą, w celu zarządzania relacjami z Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą, w celu marketingu bezpośredniego o ile wcześniej wyraziłeś/łaś zgodę na kontakt telefoniczny lub na kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu przesyłania pocztą elektroniczną informacji o zobowiązaniach Twojego pracodawcy lub zleceniodawcy wobec Econ, w celu przesyłania pocztą elektroniczną faktur, faktur korygujących oraz duplikatów ww. dokumentów dotyczących transakcji zawieranych między Econ i Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą o ile wcześniej wyraził on na to zgodę, w celu zapewnienia rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  • Administrator może przekazać Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym usługi: przewozowe (kurierom), pocztowe, w związku z zawartymi umowami ubezpieczenia; usługi: logistyczne, agencyjne, dystrybucyjne, usługi archiwizowania dokumentów,  badania sprawozdań finansowych, informatyczne, doradztwa podatkowego, finansowego, biznesowego, prawnego, usługi marketingowe, usługę poczty elektronicznej, podmiotom, którym Econ zleca prowadzenie działań windykacyjnych oraz pełnomocnikom procesowym reprezentującym Econ lub ww. podmioty.
  • Twoje dane będą przechowywane, w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu:
  1. zawarcia i wykonania umowy z Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą – do upływu okresu przedawnienia roszczeń,
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Econ w relacji z Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą – do upływu okresu przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  3. zarządzania relacjami z Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą – tak długo jak Twój pracodawca lub zleceniodawca pozostaje w relacjach handlowych z Econ, nie dłużej jednak niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu,
  4. przesyłania pocztą elektroniczną faktur, faktur korygujących oraz duplikatów ww. dokumentów – do czasu cofnięcia przez Twojego pracodawcę lub zleceniodawcę zgody,
  5. przesyłania pocztą elektroniczną informacji o zobowiązaniach Twojego pracodawcy lub zleceniodawcy wobec Econ – do czasu istnienia ww. zobowiązań,
  6. dochodzenia roszczeń wobec Twojego pracodawcy lub zleceniodawcy – do momentu wyegzekwowania roszczenia lub przedawnienia, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
  7. obrony przed roszczeniami kierowanymi przez Twojego pracodawcę lub zleceniodawcę – do momentu wyegzekwowania roszczenia lub przedawnienia, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
  8. marketingu bezpośredniego – do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych w celu marketingu bezpośredniego lub wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
  9. zapewnienia rozliczalności – przez czas wymagany przepisami prawa.
  • Posiadasz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich przeniesienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  • Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku odmowy podania przez Ciebie danych osobowych, Econ nie będzie mógł kontaktować się z Tobą w ramach podejmowania czynności poprzedzających zawarcie przez Twojego pracodawcę lub zleceniodawcę umowy z Econ, nie będzie mógł kontaktować się z Tobą w celu wykonywania umowy zawartej z Econ przez Twojego pracodawcę lub zleceniodawcę, nie będzie mógł kontaktować się z Tobą w celu przyjmowania i rozpatrywania reklamacji składanych przez Twojego pracodawcę lub zleceniodawcę, nie będzie mógł kontaktować się z Tobą w celu marketingu bezpośredniego o ile wcześniej wyraziłeś/łaś zgodę na kontakt telefoniczny lub na kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie będzie mógł przesyłać Tobie drogą elektroniczną faktur, faktur korygujących oraz duplikatów ww. dokumentów dotyczących transakcji zawartych między Econ i Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą.
 2. W przypadku, gdy jesteś pracownikiem lub zleceniobiorcą kontrahenta Econ i Administrator pozyskał Twoje dane osobowe od Twojego pracodawcy lub zleceniodawcy, Econ spełniając obowiązek z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), w uzupełnieniu informacji, o których mowa powyżej, z wyłączeniem ust. 7 powyżej, Econ ponadto informuje, że:
  • Administrator przetwarza następujące kategorie Twoich danych osobowych: imię i nazwisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, stanowisko.
  • Administrator pozyskał Twoje dane osobowe od Twojego pracodawcy lub zleceniodawcy.
 3. Na podstawie art. 21 ust. 1 RODO masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na prawnie uzasadnionym interesie ECON lub podmiotu trzeciego.
 4. Na podstawie art. 21 ust. 2 RODO masz  prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH DLA OSÓB, KTÓRE KONTAKTUJĄ SIĘ Z ECON NP. POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ W CELACH NIEHANDLOWYCH
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest ECON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślęzoujście 5, 54-105 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106732, posiadającą numer REGON: 93196949900000 oraz numer NIP: 8971600095, kapitał zakładowy 50.000,00 zł w całości wpłacony (dalej: Administrator lub Econ). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail odo@grupaecon.pl.
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia z Tobą komunikacji oraz rozpatrzenia sprawy zainicjowanej przez Ciebie jako prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Będziemy je przetwarzać do czasu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu, przy czym nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć w związku  z przedmiotem danej komunikacji. Masz prawo do dostępu do danych osobowych, ich przeniesienia, sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Przysługuje Ci prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym podmioty świadczące usługę poczty elektronicznej. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia prowadzenie z Tobą komunikacji oraz rozpatrzenia sprawy zainicjowanej przez Ciebie. 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH DLA REPREZENTANTÓW
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest ECON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślęzoujście 5, 54-105 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106732, posiadającą numer REGON: 93196949900000 oraz numer NIP: 8971600095, kapitał zakładowy 50.000,00 zł w całości wpłacony (dalej: Administrator lub Econ). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail odo@grupaecon.pl.
 2. Przetwarzamy Twoje imię/imiona i nazwisko, funkcja, stanowisko, w następującym celu:
  • nawiązania relacji handlowej (np. złożenia oferty lub zapytania ofertowego) oraz w związku z zawarciem i wykonaniem umowy z podmiotem, który reprezentujesz, oraz
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w tym zbycia wierzytelności, oraz
  • zarządzania relacjami z kontrahentami/klientami, czyli w naszym uzasadnionym interesie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 3. Otrzymaliśmy Twoje dane od podmiotu, który reprezentujesz (w tym za pośrednictwem osób trzecich) albo dlatego, że sam nam je udostępniłeś. Twoje dane mogą pochodzić również z takich rejestrów publicznych jak KRS czy  CEIDG. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla kontaktowania się z podmiotem, który reprezentujesz.
 4. Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres:
  • niezbędny do nawiązania relacji handlowej,
  • pozostawania w relacjach handlowych z Econ, nie dłużej jednak niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu
  •  w przypadku przetwarzania Twoich danych do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – do momentu wyegzekwowania roszczenia lub przedawnienia, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Twoje dane przekazujemy: podmiotom zajmującym się serwisem naszych systemów informatycznych oraz sprzętu komputerowego, podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską, spedycyjną lub przewozową, podmiotom świadczącym na naszą rzecz pomoc prawną, podmiotom prowadzącym działalność windykacyjną lub nabywcom wierzytelności, dostawcy usługi poczty elektronicznej.
 6. Masz prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Przysługuje Ci prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH DLA KONTRAHENTA

 1. W przypadku, gdy jesteś osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą  – kontrahentem EkoPartner Recykling i przekazałeś swoje dane osobowe do EkoPartner Recykling za pośrednictwem innego kanału komunikacji niż strony internetowe EkoPartner Recykling dostępne pod adresem www.grupaecon.pl, EkoPartner Recykling spełniając obowiązek z art. 13 ust. 1 - ust.  2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), niniejszym informuje, że:
  • Administratorem Twoich danych osobowych jest EKOPARTNER RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Lubinie przy ul. Zielonej 3, 59-300 Lubin, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000354103, posiadająca numer NIP 6922480313 oraz REGON 021236344 (dalej: Administrator lub EkoPartner Recykling). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail odo@grupaecon.pl.
  • EkoPartner Recykling przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach:
  1. zawarcia i wykonania umowy oraz podejmowania działań na Twoje żądanie, poprzedzających zawarcie umowy, np. w celu przesyłania ofert – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w szczególności obowiązków wynikających z następujących przepisów prawa: podatkowego, rachunkowości, cywilnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  3. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią tj.: w celu zarządzania relacjami z klientem, w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w celu marketingu bezpośredniego o ile wcześniej wyraziłeś/łaś  zgodę na kontakt telefoniczny lub na kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, w celu przesyłania pocztą elektroniczną informacji o Twoich zobowiązaniach wobec EkoPartner Recykling sp. z o.o., w celu przesyłania pocztą elektroniczną faktur, faktur korygujących oraz duplikatów ww. dokumentów o ile wcześniej wyraziłeś/łaś na to zgodę, w celu zapewnienia rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  • Administrator może przekazać Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym usługi: przewozowe (kurierom), pocztowe, dostawcom, biurom informacji gospodarczych, podmiotom świadczącym usługi udostępniania raportów gospodarczych o przedsiębiorcach, bankom, w którym EkoPartner Recykling posiada rachunek bankowy w związku z przekazywaniem za jego pośrednictwem kwot na Twój rachunek w przypadku reklamacji, nadpłat, podmiotom świadczącym na rzecz EkoPartner Recykling usługi: logistyczne, agencyjne, dystrybucyjne, usługi archiwizowania dokumentów, badania sprawozdań finansowych, informatyczne, doradztwa podatkowego, finansowego, biznesowego, prawnego, usługi marketingowe, podmiotom, którym EkoPartner Recykling zleca prowadzenie działań windykacyjnych oraz pełnomocnikom procesowym reprezentującym EkoPartner Recykling lub ww. podmioty, dostawcy usługi poczty elektronicznej
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane, w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu:
  1. zawarcia i wykonania umowy – do upływu okresu przedawnienia roszczeń,
  2.  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na EkoPartner Recykling – do upływu okresu przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  3. zarzadzania relacjami z klientem – tak długo jak pozostajesz w relacjach handlowych z EkoPartner Recykling nie dłużej jednak niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu; 
  4. dochodzenia roszczeń – do momentu wyegzekwowania roszczenia lub przedawnienia, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
  5. obrony przed roszczeniami – do momentu wyegzekwowania roszczenia lub przedawnienia, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
  6. marketingu bezpośredniego – do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych w celu marketingu bezpośredniego lub wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
  7. w celu przesyłania pocztą elektroniczną informacji o Twoich zobowiązaniach wobec EkoPartner Recykling – do czasu istnienia ww. zobowiązań,
  8. w celu przesyłania pocztą elektroniczną faktur, faktur korygujących oraz duplikatów ww. dokumentów – do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody,
  9. zapewnienia rozliczalności – przez czas wymagany przepisami prawa.
  • Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  • Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku odmowy podania przez Ciebie danych osobowych, EkoPartner Recykling nie będzie mógł kontaktować się z Tobą w ramach podejmowania czynności poprzedzających zawarcie przez Ciebie umowy z EkoPartner Recykling, nie będzie mógł kontaktować się z Tobą w celu wykonywania umowy zawartej przez Ciebie z EkoPartner Recykling, nie będzie mógł kontaktować się z Tobą w celu przyjmowania i rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji, nie będzie mógł kontaktować się z Tobą w celu marketingu bezpośredniego o ile wcześniej wyraziłeś/łaś zgodę na kontakt telefoniczny lub na kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie będzie mógł przesyłać Tobie drogą elektroniczną faktur, faktur korygujących oraz duplikatów ww. dokumentów, nie będzie mógł przyjąć ustanowionego przez Ciebie zabezpieczenia wierzytelności.
 2. W przypadku, gdy Administrator pozyskał Twoje dane osobowe nie bezpośrednio od Ciebie, EKOPARTNER RECYKLING, spełniając obowiązek z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), w uzupełnieniu informacji, o których mowa powyżej, z wyłączeniem ust. 7 powyżej, ponadto informuje, że:
  • Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych pozyskanych nie bezpośrednio od Ciebie: adres do doręczeń, nr NIP, REGON, informacje na temat wiarygodności płatniczej, w szczególności terminowości regulowania przez Ciebie zobowiązań w stosunku do innych podmiotów gospodarczych.
  • Administrator pozyskał Twoje dane osobowe z rejestrów publicznych, tj. CEIDG, rejestr REGON, rejestr BDO, Twojej strony internetowej, biur informacji gospodarczej oraz podmiotów świadczących usługi udostępniania raportów gospodarczych o przedsiębiorcach, tj. Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A., ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław.
 3. Na podstawie art. 21 ust. 1 RODO masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Twoich danych osobowych, opartego na prawnie uzasadnionym interesie EkoPartner Recykling lub podmiotu trzeciego. 
 4. Na podstawie art. 21 ust. 2 RODO masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH DLA OSOBY (PRACOWNIKA, ZLECENIOBIORCY) DZIAŁAJĄCEJ W IMIENIU KONTRAHENTA EKOPARTNER RECYKLING

 1. W przypadku, gdy jesteś osobą fizyczną – pracownikiem lub zleceniobiorcą kontrahenta EkoPartner Recykling i przekazałeś swoje dane osobowe bezpośrednio EkoPartner Recykling, EkoPartner Recykling spełniając obowiązek z art. 13 ust. 1 - ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), niniejszym informuje, że:
  • Administratorem Twoich danych osobowych jest EKOPARTNER RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ siedzibą w Lubinie przy ul. Zielonej 3, 59-300 Lubin, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000354103, posiadająca numer NIP 6922480313 oraz REGON 021236344 (dalej: Administrator lub EkoPartner Recykling). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail odo@grupaecon.pl.
  • Administrator przetwarza Twoje dane osobowe, w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, tj.: kontaktowania się z Tobą w ramach podejmowania czynności poprzedzających zawarcie przez  Twojego pracodawcę lub zleceniodawcę umowy z Administratorem, w celu kontaktowania się z Tobą w celu wykonywania umowy zawartej z Administratorem przez Twojego pracodawcę lub zleceniodawcę, w celu kontaktowania się z Tobą w celu przyjmowania i rozpatrywania reklamacji składanych przez Twojego pracodawcę lub zleceniodawcę, w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w relacji z Twoim pracodawcą lub zleceniobiorcą, w celu zarządzania relacjami z Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą, w celu marketingu bezpośredniego o ile wcześniej wyraziłeś/łaś zgodę na kontakt telefoniczny lub na kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu przesyłania pocztą elektroniczną informacji o zobowiązaniach Twojego pracodawcy lub zleceniodawcy wobec EkoPartner Recykling, w celu przesyłania pocztą elektroniczną faktur, faktur korygujących oraz duplikatów ww. dokumentów dotyczących transakcji zawieranych między EkoPartner Recykling i Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą o ile wcześniej wyraził on na to zgodę, w celu zapewnienia rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  • Administrator może przekazać Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym usługi: przewozowe (kurierom), pocztowe, w związku z zawartymi umowami ubezpieczenia; usługi: logistyczne, agencyjne, dystrybucyjne, usługi archiwizowania dokumentów,  badania sprawozdań finansowych, informatyczne, doradztwa podatkowego, finansowego, biznesowego, prawnego, usługi marketingowe, usługę poczty elektronicznej, podmiotom, którym EkoPartner Recykling zleca prowadzenie działań windykacyjnych oraz pełnomocnikom procesowym reprezentującym EkoPartner Recykling lub ww. podmioty.
  • Twoje dane będą przechowywane, w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu:
  1. zawarcia i wykonania umowy z Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą – do upływu okresu przedawnienia roszczeń,
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na EkoPartner Recykling w relacji z Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą – do upływu okresu przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  3. zarządzania relacjami z Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą – tak długo jak Twój pracodawca lub zleceniodawca pozostaje w relacjach handlowych z EkoPartner Recykling, nie dłużej jednak niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu,
  4. przesyłania pocztą elektroniczną faktur, faktur korygujących oraz duplikatów ww. dokumentów – do czasu cofnięcia przez Twojego pracodawcę lub zleceniodawcę zgody,
  5. przesyłania pocztą elektroniczną informacji o zobowiązaniach Twojego pracodawcy lub zleceniodawcy wobec EkoPartner Recykling – do czasu istnienia ww. zobowiązań,
  6. dochodzenia roszczeń wobec Twojego pracodawcy lub zleceniodawcy – do momentu wyegzekwowania roszczenia lub przedawnienia, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
  7. obrony przed roszczeniami kierowanymi przez Twojego pracodawcę lub zleceniodawcę – do momentu wyegzekwowania roszczenia lub przedawnienia, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
  8. marketingu bezpośredniego – do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych w celu marketingu bezpośredniego lub wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
  9. zapewnienia rozliczalności – przez czas wymagany przepisami prawa.
  • Posiadasz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich przeniesienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  • Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku odmowy podania przez Ciebie danych osobowych, EkoPartner Recykling nie będzie mógł kontaktować się z Tobą w ramach podejmowania czynności poprzedzających zawarcie przez Twojego pracodawcę lub zleceniodawcę umowy z EkoPartner Recykling, nie będzie mógł kontaktować się z Tobą w celu wykonywania umowy zawartej z EkoPartner Recykling przez Twojego pracodawcę lub zleceniodawcę, nie będzie mógł kontaktować się z Tobą w celu przyjmowania i rozpatrywania reklamacji składanych przez Twojego pracodawcę lub zleceniodawcę, nie będzie mógł kontaktować się z Tobą w celu marketingu bezpośredniego o ile wcześniej wyraziłeś/łaś zgodę na kontakt telefoniczny lub na kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie będzie mógł przesyłać Tobie drogą elektroniczną faktur, faktur korygujących oraz duplikatów ww. dokumentów dotyczących transakcji zawartych między EkoPartner Recykling i Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą.
 2. W przypadku, gdy jesteś pracownikiem lub zleceniobiorcą kontrahenta EkoPartner Recykling i Administrator pozyskał Twoje dane osobowe od Twojego pracodawcy lub zleceniodawcy, EkoPartner Recykling spełniając obowiązek z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), w uzupełnieniu informacji, o których mowa powyżej, z wyłączeniem ust. 7 powyżej, EkoPartner Recykling ponadto informuje, że:
  • Administrator przetwarza następujące kategorie Twoich danych osobowych: imię i nazwisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, stanowisko.
  • Administrator pozyskał Twoje dane osobowe od Twojego pracodawcy lub zleceniodawcy.
 3. Na podstawie art. 21 ust. 1 RODO masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na prawnie uzasadnionym interesie EKOPARTNER RECYKLING lub podmiotu trzeciego.
 4. Na podstawie art. 21 ust. 2 RODO masz  prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH DLA OSÓB, KTÓRE KONTAKTUJĄ SIĘ Z EKOPARTNER RECYKLING NP. POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ W CELACH NIEHANDLOWYCH
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest EKOPARTNER RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Lubinie przy ul. Zielonej 3, 59-300 Lubin, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000354103, posiadająca numer NIP 6922480313 oraz REGON 021236344 (dalej: Administrator lub EkoPartner Recykling). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail odo@grupaecon.pl.
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia z Tobą komunikacji oraz rozpatrzenia sprawy zainicjowanej przez Ciebie jako prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Będziemy je przetwarzać do czasu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu, przy czym nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć w związku  z przedmiotem danej komunikacji. Masz prawo do dostępu do danych osobowych, ich przeniesienia, sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Przysługuje Ci prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym podmioty świadczące usługę poczty elektronicznej. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia prowadzenie z Tobą komunikacji oraz rozpatrzenia sprawy zainicjowanej przez Ciebie. 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH DLA REPREZENTANTÓW
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest EKOPARTNER RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Lubinie przy ul. Zielonej 3, 59-300 Lubin, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000354103, posiadająca numer NIP 6922480313 oraz REGON 021236344 (dalej: Administrator lub EkoPartner Recykling). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail odo@grupaecon.pl.
 2. Przetwarzamy Twoje imię/imiona i nazwisko, funkcja, stanowisko, w następującym celu:
  • nawiązania relacji handlowej (np. złożenia oferty lub zapytania ofertowego) oraz w związku z zawarciem i wykonaniem umowy z podmiotem, który reprezentujesz, oraz
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w tym zbycia wierzytelności, oraz
  • zarządzania relacjami z kontrahentami/klientami, czyli w naszym uzasadnionym interesie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 3. Otrzymaliśmy Twoje dane od podmiotu, który reprezentujesz (w tym za pośrednictwem osób trzecich) albo dlatego, że sam nam je udostępniłeś. Twoje dane mogą pochodzić również z takich rejestrów publicznych jak KRS czy  CEIDG. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla kontaktowania się z podmiotem, który reprezentujesz.
 4. Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres:
  • niezbędny do nawiązania relacji handlowej,
  • pozostawania w relacjach handlowych z EkoPartner Recykling, nie dłużej jednak niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu
  • w przypadku przetwarzania Twoich danych do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – do momentu wyegzekwowania roszczenia lub przedawnienia, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Twoje dane przekazujemy: podmiotom zajmującym się serwisem naszych systemów informatycznych oraz sprzętu komputerowego, podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską, spedycyjną lub przewozową, podmiotom świadczącym na naszą rzecz pomoc prawną, podmiotom prowadzącym działalność windykacyjną lub nabywcom wierzytelności, dostawcy usługi poczty elektronicznej.
 6. Masz prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Przysługuje Ci prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH DLA KONTRAHENTA

 1. W przypadku, gdy jesteś osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą  – kontrahentem Econ Trader i przekazałeś swoje dane osobowe do Econ Trader za pośrednictwem innego kanału komunikacji niż strony internetowe Econ Trader dostępne pod adresem www.grupaecon.pl, Econ Trader spełniając obowiązek z art. 13 ust. 1 - ust.  2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), niniejszym informuje, że:
  • Administratorem Twoich danych osobowych jest ECON TRADER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Wojkowicach przy ul. Długosza 27, 42-580 Wojkowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000386266, posiadająca numer NIP 8992716354 oraz REGON 021502082  (dalej: Administrator lub Econ Trader). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail odo@grupaecon.pl.
  • Econ Trader przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach:
  1. zawarcia i wykonania umowy oraz podejmowania działań na Twoje żądanie, poprzedzających zawarcie umowy, np. w celu przesyłania ofert – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w szczególności obowiązków wynikających z następujących przepisów prawa: podatkowego, rachunkowości, cywilnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  3. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią tj.: w celu zarządzania relacjami z klientem, w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w celu marketingu bezpośredniego o ile wcześniej wyraziłeś/łaś  zgodę na kontakt telefoniczny lub na kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, w celu przesyłania pocztą elektroniczną informacji o Twoich zobowiązaniach wobec Econ Trader sp. z o.o., w celu przesyłania pocztą elektroniczną faktur, faktur korygujących oraz duplikatów ww. dokumentów o ile wcześniej wyraziłeś/łaś na to zgodę, w celu zapewnienia rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  • Administrator może przekazać Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym usługi: przewozowe (kurierom), pocztowe, dostawcom, biurom informacji gospodarczych, podmiotom świadczącym usługi udostępniania raportów gospodarczych o przedsiębiorcach, bankom, w którym Econ Trader posiada rachunek bankowy w związku z przekazywaniem za jego pośrednictwem kwot na Twój rachunek w przypadku reklamacji, nadpłat, podmiotom świadczącym na rzecz Econ Trader usługi: logistyczne, agencyjne, dystrybucyjne, usługi archiwizowania dokumentów, badania sprawozdań finansowych, informatyczne, doradztwa podatkowego, finansowego, biznesowego, prawnego, usługi marketingowe, podmiotom, którym Econ Trader zleca prowadzenie działań windykacyjnych oraz pełnomocnikom procesowym reprezentującym Econ Trader lub ww. podmioty, dostawcy usługi poczty elektronicznej
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane, w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu:
  1. zawarcia i wykonania umowy – do upływu okresu przedawnienia roszczeń,
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Econ Trader – do upływu okresu przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  3. zarzadzania relacjami z klientem – tak długo jak pozostajesz w relacjach handlowych z Econ Trader nie dłużej jednak niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu; 
  4. dochodzenia roszczeń – do momentu wyegzekwowania roszczenia lub przedawnienia, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
  5. obrony przed roszczeniami – do momentu wyegzekwowania roszczenia lub przedawnienia, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
  6. marketingu bezpośredniego – do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych w celu marketingu bezpośredniego lub wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
  7. w celu przesyłania pocztą elektroniczną informacji o Twoich zobowiązaniach wobec Econ Trader – do czasu istnienia ww. zobowiązań,
  8. w celu przesyłania pocztą elektroniczną faktur, faktur korygujących oraz duplikatów ww. dokumentów – do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody,
  9. zapewnienia rozliczalności – przez czas wymagany przepisami prawa.
  • Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  • Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku odmowy podania przez Ciebie danych osobowych, Econ Trader nie będzie mógł kontaktować się z Tobą w ramach podejmowania czynności poprzedzających zawarcie przez Ciebie umowy z Econ Trader, nie będzie mógł kontaktować się z Tobą w celu wykonywania umowy zawartej przez Ciebie z Econ Trader, nie będzie mógł kontaktować się z Tobą w celu przyjmowania i rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji, nie będzie mógł kontaktować się z Tobą w celu marketingu bezpośredniego o ile wcześniej wyraziłeś/łaś zgodę na kontakt telefoniczny lub na kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie będzie mógł przesyłać Tobie drogą elektroniczną faktur, faktur korygujących oraz duplikatów ww. dokumentów, nie będzie mógł przyjąć ustanowionego przez Ciebie zabezpieczenia wierzytelności.
 2. W przypadku, gdy Administrator pozyskał Twoje dane osobowe nie bezpośrednio od Ciebie, ECON TRADER, spełniając obowiązek z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), w uzupełnieniu informacji, o których mowa powyżej, z wyłączeniem ust. 7 powyżej, ponadto informuje, że:
  • Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych pozyskanych nie bezpośrednio od Ciebie: adres do doręczeń, nr NIP, REGON, informacje na temat wiarygodności płatniczej, w szczególności terminowości regulowania przez Ciebie zobowiązań w stosunku do innych podmiotów gospodarczych.
  • Administrator pozyskał Twoje dane osobowe z rejestrów publicznych, tj. CEIDG, rejestr REGON, rejestr BDO, Twojej strony internetowej, biur informacji gospodarczej oraz podmiotów świadczących usługi udostępniania raportów gospodarczych o przedsiębiorcach, tj. Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A., ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław.
 3. Na podstawie art. 21 ust. 1 RODO masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Twoich danych osobowych, opartego na prawnie uzasadnionym interesie Econ Trader lub podmiotu trzeciego. 
 4. Na podstawie art. 21 ust. 2 RODO masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH DLA OSOBY (PRACOWNIKA, ZLECENIOBIORCY) DZIAŁAJĄCEJ W IMIENIU KONTRAHENTA ECON TRADER

 1. W przypadku, gdy jesteś osobą fizyczną – pracownikiem lub zleceniobiorcą kontrahenta Econ Trader i przekazałeś swoje dane osobowe bezpośrednio Econ Trader, Econ Trader spełniając obowiązek z art. 13 ust. 1 - ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), niniejszym informuje, że:
 • Administratorem Twoich danych osobowych jest ECON TRADER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Wojkowicach przy ul. Długosza 27, 42-580 Wojkowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000386266, posiadająca numer NIP 8992716354 oraz REGON 021502082  (dalej: Administrator lub Econ Trader). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail odo@grupaecon.pl.
 • Administrator przetwarza Twoje dane osobowe, w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, tj.: kontaktowania się z Tobą w ramach podejmowania czynności poprzedzających zawarcie przez  Twojego pracodawcę lub zleceniodawcę umowy z Administratorem, w celu kontaktowania się z Tobą w celu wykonywania umowy zawartej z Administratorem przez Twojego pracodawcę lub zleceniodawcę, w celu kontaktowania się z Tobą w celu przyjmowania i rozpatrywania reklamacji składanych przez Twojego pracodawcę lub zleceniodawcę, w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w relacji z Twoim pracodawcą lub zleceniobiorcą, w celu zarządzania relacjami z Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą, w celu marketingu bezpośredniego o ile wcześniej wyraziłeś/łaś zgodę na kontakt telefoniczny lub na kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu przesyłania pocztą elektroniczną informacji o zobowiązaniach Twojego pracodawcy lub zleceniodawcy wobec Econ Trader, w celu przesyłania pocztą elektroniczną faktur, faktur korygujących oraz duplikatów ww. dokumentów dotyczących transakcji zawieranych między Econ Trader i Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą o ile wcześniej wyraził on na to zgodę, w celu zapewnienia rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Administrator może przekazać Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym usługi: przewozowe (kurierom), pocztowe, w związku z zawartymi umowami ubezpieczenia; usługi: logistyczne, agencyjne, dystrybucyjne, usługi archiwizowania dokumentów,  badania sprawozdań finansowych, informatyczne, doradztwa podatkowego, finansowego, biznesowego, prawnego, usługi marketingowe, usługę poczty elektronicznej, podmiotom, którym Econ Trader zleca prowadzenie działań windykacyjnych oraz pełnomocnikom procesowym reprezentującym Econ Trader lub ww. podmioty.
 • Twoje dane będą przechowywane, w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu:
 1. zawarcia i wykonania umowy z Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą – do upływu okresu przedawnienia roszczeń,
 2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Econ Trader w relacji z Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą – do upływu okresu przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 3. zarządzania relacjami z Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą – tak długo jak Twój pracodawca lub zleceniodawca pozostaje w relacjach handlowych z Econ Trader, nie dłużej jednak niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu,
 4. przesyłania pocztą elektroniczną faktur, faktur korygujących oraz duplikatów ww. dokumentów – do czasu cofnięcia przez Twojego pracodawcę lub zleceniodawcę zgody,
 5. przesyłania pocztą elektroniczną informacji o zobowiązaniach Twojego pracodawcy lub zleceniodawcy wobec Econ Trader – do czasu istnienia ww. zobowiązań,
 6. dochodzenia roszczeń wobec Twojego pracodawcy lub zleceniodawcy – do momentu wyegzekwowania roszczenia lub przedawnienia, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
 7. obrony przed roszczeniami kierowanymi przez Twojego pracodawcę lub zleceniodawcę – do momentu wyegzekwowania roszczenia lub przedawnienia, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
 8. marketingu bezpośredniego – do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych w celu marketingu bezpośredniego lub wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
 9. zapewnienia rozliczalności – przez czas wymagany przepisami prawa.
 • Posiadasz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich przeniesienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku odmowy podania przez Ciebie danych osobowych, Econ Trader nie będzie mógł kontaktować się z Tobą w ramach podejmowania czynności poprzedzających zawarcie przez Twojego pracodawcę lub zleceniodawcę umowy z Econ Trader, nie będzie mógł kontaktować się z Tobą w celu wykonywania umowy zawartej z Econ Trader przez Twojego pracodawcę lub zleceniodawcę, nie będzie mógł kontaktować się z Tobą w celu przyjmowania i rozpatrywania reklamacji składanych przez Twojego pracodawcę lub zleceniodawcę, nie będzie mógł kontaktować się z Tobą w celu marketingu bezpośredniego o ile wcześniej wyraziłeś/łaś zgodę na kontakt telefoniczny lub na kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie będzie mógł przesyłać Tobie drogą elektroniczną faktur, faktur korygujących oraz duplikatów ww. dokumentów dotyczących transakcji zawartych między Econ Trader i Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą.
 1. W przypadku, gdy jesteś pracownikiem lub zleceniobiorcą kontrahenta Econ Trader i Administrator pozyskał Twoje dane osobowe od Twojego pracodawcy lub zleceniodawcy, Econ Trader spełniając obowiązek z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), w uzupełnieniu informacji, o których mowa powyżej, z wyłączeniem ust. 7 powyżej, Econ Trader ponadto informuje, że:

Administrator przetwarza następujące kategorie Twoich danych osobowych: imię i nazwisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, stanowisko.

Administrator pozyskał Twoje dane osobowe od Twojego pracodawcy lub zleceniodawcy.

Na podstawie art. 21 ust. 1 RODO masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na prawnie uzasadnionym interesie ECON TRADER lub podmiotu trzeciego.

Na podstawie art. 21 ust. 2 RODO masz  prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH DLA OSÓB, KTÓRE KONTAKTUJĄ SIĘ Z ECON TRADER NP. POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ W CELACH NIEHANDLOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest ECON TRADER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Wojkowicach przy ul. Długosza 27, 42-580 Wojkowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000386266, posiadająca numer NIP 8992716354 oraz REGON 021502082 (dalej: Administrator lub Econ Trader). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail odo@grupaecon.pl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia z Tobą komunikacji oraz rozpatrzenia sprawy zainicjowanej przez Ciebie jako prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Będziemy je przetwarzać do czasu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu, przy czym nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć w związku  z przedmiotem danej komunikacji. Masz prawo do dostępu do danych osobowych, ich przeniesienia, sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Przysługuje Ci prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym podmioty świadczące usługę poczty elektronicznej. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia prowadzenie z Tobą komunikacji oraz rozpatrzenia sprawy zainicjowanej przez Ciebie.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH DLA REPREZENTANTÓW

Administratorem Twoich danych osobowych jest ECON TRADER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Wojkowicach przy ul. Długosza 27, 42-580 Wojkowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000386266, posiadająca numer NIP 8992716354 oraz REGON 021502082 (dalej: Administrator lub Econ Trader). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail odo@grupaecon.pl.

Przetwarzamy Twoje imię/imiona i nazwisko, funkcja, stanowisko, w następującym celu:

nawiązania relacji handlowej (np. złożenia oferty lub zapytania ofertowego) oraz w związku z zawarciem i wykonaniem umowy z podmiotem, który reprezentujesz, oraz

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w tym zbycia wierzytelności, oraz

oraz

zarządzania relacjami z kontrahentami/klientami.

czyli w naszym uzasadnionym interesie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Otrzymaliśmy Twoje dane od podmiotu, który reprezentujesz (w tym za pośrednictwem osób trzecich) albo dlatego, że sam nam je udostępniłeś. Twoje dane mogą pochodzić również z takich rejestrów publicznych jak KRS czy  CEIDG. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla kontaktowania się z podmiotem, który reprezentujesz.

Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres:

niezbędny do nawiązania relacji handlowej,

pozostawania w relacjach handlowych z Econ Trader, nie dłużej jednak niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu

 w przypadku przetwarzania Twoich danych do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – do momentu wyegzekwowania roszczenia lub przedawnienia, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Twoje dane przekazujemy: podmiotom zajmującym się serwisem naszych systemów informatycznych oraz sprzętu komputerowego, podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską, spedycyjną lub przewozową, podmiotom świadczącym na naszą rzecz pomoc prawną, podmiotom prowadzącym działalność windykacyjną lub nabywcom wierzytelności, dostawcy usługi poczty elektronicznej.

Masz prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Przysługuje Ci prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.